REGULAMIN KONKURSU

„ZŁOTE LATA”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „ZŁOTE LATA” („Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Zwycięzców, a także określa zasady nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej „Regulamin").
 2. Organizatorem Konkursu jest Quattro por Quattro Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie (adres: 03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 15B), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337916, NIP 5242686297 REGON 142031039, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 PLN („Organizator”).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Internet. Konkurs przeprowadzony jest za pomocą strony internetowej : www.zlote-lata.pl.
 4. Czas trwania Konkursu: od 10.12.2018 r. od godziny 10:00 do 28.02.2019 r. do godziny 23:59 i dzieli się na trzy etapy:
 1. I etap –  od 10.12.2018 r.  od godziny 10:00 do 06.01.2019 r. do godziny 23:59,
 2. II etap –  od 07.01.2019 r. od godziny 00:00 do 03.02.2019 r. do godziny 23:59,
 3. III etap –  od 04.02.2019 r. od godziny 00:00 do 28.02.2019 r. do godziny 23:59.

Każdy Uczestnik może wziąć tylko jeden raz udział w Konkursie i tylko w jednym z trzech w/w etapów.

 1. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loteria promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
 2. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie Uczestników do aktywności w obszarze świadomości konsumenckiej.
 3. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.

 

§ 2

Uczestnicy oraz Zgłoszenia

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w województwach Małopolskim, Opolskim, Śląskim i Dolnośląskim które:
  1. ukończyły 55 lat i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. wypełnią prawidłowo ankietę stanowiąca badanie świadomości konsumenckiej, w szczególności pozostawiając odpowiednie dane identyfikacyjne pozwalające na potwierdzenie tożsamości Uczestnika – umieszczonej na stronie www.zlote-lata.pl, według wskazówek zawartych w Regulaminie.

 dalej zwane „Uczestnikami”.

 1. W ramach Konkursu Uczestnik może wysłać jedno Zgłoszenie Konkursowe.
 2. Zgłoszenie  i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z tym podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3

Istota konkursu

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest:
 1. prawidłowe wypełnienie ankiety stanowiącej Badanie Świadomości Konsumenckiej,
 2. wzięcie udziału w quizie składającym się z dwudziestu następujących po sobie pytań konkursowych w formie testu jednokrotnego wyboru, na które należy odpowiedzieć prawidłowo w jak najkrótszym czasie. Każde pytanie składa się z pytania i trzech możliwych odpowiedzi, z których tylko jednak jest prawdziwa. Uczestnik odpowiada na pytanie poprzez zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi w miejscu do tego wyznaczonym – małe kółko obok odpowiedzi

(„Zgłoszenie Konkursowe”).

 1. Dostarczanie Zgłoszeń Konkursowych jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu.
 2. Prawidłowe Zgłoszenia Konkursowe będą brać udział w rankingu przygotowanym dla każdego etapu Konkursu oraz w generalnym rankingu zbieranym z wszystkich trzech etapów konkursowych razem. W rankingu brane pod uwagę są punktu uzyskane w quizie i czas w jaki zostały podane/zaznaczone prawidłowe odpowiedzi.
 3. Po zakończeniu każdego etapu Konkursu, na podstawie rankingu Organizator nagrodzi Uczestników, którzy zajmą w rankingu za dany etap miejsca 1 – 41. Osoby te otrzymają nagrodę („Zwycięzcy’). Nagrody będą przyznawane wg następującego klucza:
  1. Miejsce I (nagroda pierwszego stopnia),
  2. Miejsce 2 – 11 (nagroda drugiego stopnia),
  3. Miejsce 12 – 41(nagroda trzeciego stopnia).
 4. Po zakończeniu ostatniego, trzeciego etapu Konkursu, na podstawie zbiorczego rankingu zostanie wyłoniony Zwycięzca całego Konkursu, otrzymujący nagrodę główną Konkursu.
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznanych Nagrodach w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia danego etapu Konkursu, jak i następnie całego Konkursu, drogą sms i e – mail, na numer telefonu i adres e – mail podany w Zgłoszeniu Konkursowym.
 6. Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien odpowiedzieć na adres Organizatora  [zlotelata@qpq.com.pl.pl] w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6, podając imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, dane niezbędne do rozliczeń podatkowych. Brak odpowiedzi w w/w terminie będzie traktowany, jako rezygnacja z Nagrody.
 7. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem, zasadami uczciwej rywalizacji lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

 

§ 4

Ocena zgłoszenia konkursowego i nagrody

 

 1. Do wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator stworzy ranking zgłoszeń konkursowych („Ranking”), który będzie dostępny na stronie konkursowej www.zlote-lata.pl.
 2. Kryterium wyboru Zwycięzców oraz podstawą przyznania Zwycięzcom nagród jest miejsce uzyskane w Rankingu  Zgłoszeń Konkursowych.
 3. Nagrodami w Konkursie są:
 1. Nagroda Główna -tygodniowy pobyt w hotelu Bania  wraz z wyżywieniem dla 4-osobowej rodzinny nie później niż do 30.11.2019 o wartości 12.000 zł

W ramach pobytu:

 1. Noclegi ze śniadaniami w pokoju typu comfort lub apartamencie typu comfort (w zależności od wieku dzieci)
 2. Nielimitowany dostęp do Termy Bania
 3. Dostęp do Strefy Saun w Sielsko Anielsko Wellness & Spa: (sauna chlebowa, jodłowa, kamienna, fińska), studni schładzającej, niecki wodnej z hydromasażem i biblioteki (strefa dla osób powyżej 15 roku życia)
 4. Wyłączenia: pobyt może zostać zrealizowany w terminie do 30 listopada 2019 z wyłączeniem okresów:
    1. 1.12.2018 – 31.03.2019
    2. 19.04.2019 – 05.05.2019
    3. 20.06.2019 – 31.08.2019
    4. 31.10.2019 – 03.11.2019
    5. 08.11.2019 – 12.11.2019
 1. Nagrodą pierwszego stopnia są:
 1. Pobyt weekendowy w Hotelu Bania dla 2 wraz z wyżywieniem nie później niż do 30.11.2019 o wartości 2.000 zł
  1. W ramach pobytu:
  2. Noclegi ze śniadaniami w pokoju typu comfort lub apartamencie typu comfort (w zależności od wieku dzieci)
  3. Nielimitowany dostęp do Termy Bania
  4. dostęp do Strefy Saun w Sielsko Anielsko Wellness & Spa: (sauna chlebowa, jodłowa, kamienna, fińska), studni schładzającej, niecki wodnej z hydromasażem i biblioteki (strefa dla osób powyżej 15 roku życia)
  5. Wyłączenia: pobyt może zostać zrealizowany w terminie do 30 listopada 2019 z wyłączeniem okresów:
    1. 1.12.2018 – 31.03.2019
    2. 19.04.2019 – 05.05.2019
    3. 20.06.2019 – 31.08.2019
    4. 31.10.2019 – 03.11.2019
    5. 08.11.2019 – 12.11.2019

oraz

 1. Konsola do gier Playstation PRO 4, o wartości 2.000 zł
 1. Nagrodą drugiego stopnia są:
   1. Słuchawki bezprzewodowe bluethooth marki JBL T500BT służące do słuchania muzyki czy oglądania telewizji ze znacznej odległości o wartości 300 zł – stanowią też doskonały gadżet dla osób z wadami słuchu oraz
   2. Głośnik bezprzewodowy bluethooth marki JBL FLIP4, o wartości 550 zł
 1. Nagrodą trzeciego stopnia są dwuosobowe wejściówki do sieci kin Multikino („Voucher”) do wykorzystania w sieci kin Multikino w terminie do 31.06.2019r., o wartości 50 zł
 2. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe zajmie kolejne miejsce w Rankingu.
 3. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w terminie 14 dni roboczych od przesłania danych przez Zwycięzcę, o których mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.
 4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 5. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę w ramach trzech etapów Konkursu oraz ewentualną nagrodę główną.
 6. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.
 7. W przypadku Zwycięzcy oprócz nagrody rzeczowej, o której mowa wyżej, otrzyma on od Organizatora nagrodę pieniężną przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od wartości Nagród uzyskanych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016 r. poz. 2032), zostanie pobrana przez Organizatora na rzecz należnego podatku.

 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą  być składane w czasie trwania konkursu w formie pisemnej  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia etapu (w wypadku wyników etapowych) lub całego konkursu (w wypadku nagrody głównej)na adres: Quattro por Quattro Sp. z o.o.  03 – 371 Warszawa, ul. Wysockiego 15B, z dopiskiem „Konkurs Złote Lata” lub w formie elektronicznej na adres: zlotelata@qpq.com.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator.
 2. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email zlotelata@qpq.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika
 2. w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego, jeżeli zostaniesz Zwycięzcą Konkursu,
 3. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 1. Twoje dane osobowe zostaną przekazywane dla celów procedowania konkursu: dostawcom usług i systemów informatycznych  oraz firmie kurierskiej w przypadku Zwycięzców Konkursu w celu wysyłki  Nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres, w którym jesteś uprawiony do złożenia reklamacji. W przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przed okresy wymagane przez prawo podatkowe. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, jak i wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz z żądaniem przeniesienia danych, a także odwołania zgody w dowolnym momencie.
 4. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 5. Podanie danych jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby Konkursu, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenia przez Organizatora.
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępnione organom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.zlote-lata.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 29.11.2018 .do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia, w odpowiednim zakresie, będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.